Konsultacje Studium 2015

Rada Dzielnicy Olszynka przygotowała wstępne uwagi do dokumentu strategicznego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska”. Rada Dzielnicy Olszynka zaprasza do przesyłania uwag i sugestii do przedstawionych propozycji na adres olszynka@radadzielnicy.gdansk.pl w terminie do 31 sierpnia br.

Propozycje rozwiązań problemów rozwoju przestrzennego dla obszaru dzielnicy Olszynka w ramach opracowywanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska – przygotowane przez Radę Osiedla Olszynka.

 

Wyzwania i cele dla rozwoju przestrzennego dzielnicy wynikające z położenia dzielnicy Olszynka w strukturze metropolii gdańskiej są następujące:
I. PRZESTRZEŃ MIEJSKA- wymagania
1. Przestrzeń miejska w dzielnicy Olszynka jest niedofinansowana i wymaga określenia wyraźnych celów strategicznych, które stanowić będą o przyszłym rozwoju dzielnicy.
2. Poprawa gęstości zabudowy i zamieszkania poprzez likwidację ROD w centrum zwartej zabudowy mieszkaniowej
3. Stworzenie szczegółowego planu rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy i jego realizacji.
4. Stworzenie nowego, funkcjonalnego planu komunikacyjnego obejmującego kwestie:
– utworzenia strefy uspokojonego ruchu,
– usprawnienia komunikacji publicznej przez utworzenie dogodnych połączeń z dzielnicy do śródmieścia i do sąsiednich dzielnic,
– stworzenia planu rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w dzielnicy ramach rozwoju zintegrowanych sieci ścieżek rowerowych miejskich
– zakresu przebudowy i remontów dróg wewnątrz osiedla.
5. Potrzeba opracowania lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy mieszkaniowej położonej wzdłuż ulic: Modrej, Łanowej i Zawodzie (obecnie tereny rolne za trakcją kolejową nie są objęte planami zagospodarowania przestrzennego).
6. Zadbanie o estetykę przestrzeni miejskiej (zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych do budowy wewnętrznych dróg osiedlowych w kolorach odpowiadających ich funkcji np. czerwona kostka brukowa dla ścieżek rowerowych, żółta kostka dla ciągów pieszych, szara kostka dla dróg jezdnych, instalacja ujednoliconego oznakowania ulic i obiektów publicznych oraz innych tablic informacyjnych).
7. Wskazanie miejsc budowy obiektów o wysokiej wartości rekreacyjno-wypoczynkowej w oparciu o walory krajoznawczo-przyrodnicze oraz dogodnych miejsc parkowania.
8. Wskazanie terenów na potrzeby usług kultury, edukacji i sportu oraz zdrowia.

II. INFRASTRUKTURA – wymagania
1. Wykorzystanie wód śródlądowych kanału Opływu Motławy oraz Motławy pod usługi sportu i rekreacji (budowa pomostów cumowniczych, przystani).
2. Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w obszarach pozbawionych dostępu do miejskiej sieci wod. – kan. (głównie dotyczy terenów rolnych położonych za trakcją kolejową relacji Port Pólnocny– Pruszcz Gdański, aktualnie w modernizacji).
3. Budowa infrastruktury hydrotechnicznej zabezpieczającej osiedle przed powodziami oraz budowa zintegrowanego systemu gospodarki wodnej z rozdzielonym systemem melioracji gruntów rolnych od systemu odwodnienia części mieszkaniowej, w tym budowa zintegrowanego systemu przeciwpowodziowego.
4. Budowa bezkolizyjnych przejazdów i przejść kolejowych w dzielnicy jako zabezpieczenie bezpieczeństwa drogowego i pieszego oraz przeciwdziałanie problemom wykluczenia niektórych struktur mieszkaniowych (dot. zamieszkałych terenów rolnych, osiedle Niwki).
5. Zagospodarowanie i rozwój terenów zielonych przylegających do Opływu Motławy, budowa alei i skwerów oraz instalacja oświetlenia i tablic informacyjnych w przyrodniczo atrakcyjnym terenie zielonym, zachowanie starodrzewu i chronionych gatunków przyrodniczych.
6. Wskazanie centralnego miejsca lokalnej aktywności (na handel, kulturę, itp.)
7. Ochrona czystości wód i powietrza oraz ochrona przed hałasem (budowa ekranów na trasie trakcji kolejowej przebiegającej przez osiedle).
8. Rewitalizacja istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej (prace odtworzeniowo-utrzymaniowe kanału Opływu Motławy oraz Motławy, modernizacja mostów i śluz, rewitalizacja obiektu Kamienna Grodza, udrożnienie koryta Opływu Motławy i Motławy dla potrzeb turystyki kajakowej).
9. Rewitalizacja infrastruktury dziedzictwa kulturowego (Dwór Olszyński).
10. Budowa mostu przez Opływ Motławy w celu zmniejszenia odległości pomiędzy dzielnicą a Śródmieściem oraz połączenia ulic Toruńskiej i Łanowej dla udostępnienia ruchu kołowego, skrócenie odległości do sąsiedniej dzielnicy. Koncepcja budowy mostu została zaproponowana w ramach planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Olszynka w latach 1993-2003. Wobec dokonania rewitalizacji Dolnego Miasta nastąpi zmiana jego wizerunku i struktury , tereny zieleni w rejonie Opływu Motławy mają szanse stania się miejscem wypoczynku dla mieszkańców Dolnego Miasta.
11. Przebudowa linii energetycznych z napowietrznych na podziemne w trakcie realizacji inwestycji drogowych, budowlanych i innych.

III. STREFA GOSPODARCZA – wymagania
1. Budowa i rozwój centra sportowo – kulturalno – gospodarczego w kwartale ulic Na Szańcach- Bratki – Bluszczowa -Letnia.
2. Budowa centrum rekreacyjno – wypoczynkowego na południowym brzegu Opływu Motławy i stworzenie atrakcyjności inwestycyjnej wokół tego terenu (patrz pkt 1)
3. Budowa mostu przez Opływ Motławy pozwoli na ożywienie gospodarcze i na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych w bliskiej odległości od Dolnego Miasta, obecnie puste nieużytki rolne.
4. Wskazanie terenów (obecnie rolnych) w bliskim położeniu obwodnicy południowej jako obszarów przyszłego inwestowania wydaje się uzasadnionym kierunkiem rozwoju gospodarczego planowania zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska i dzielnicy Olszynka.
5. Wykorzystanie akwenów wodnych otaczających dzielnicę z trzech stron na cele przedsiębiorczości, rozwoju turystyki wodnej (budowa pomostów i przystani wodnych, pól biwakowych, miejsc postojowych i innych obiektów turystyki wodnej.

IV . STREFA SPOŁECZNA – wymagania
1. Eliminacja izolacji mieszkańców przez trakty komunikacyjne.
2. Uwzględnienie potrzeb starzejącego się społeczeństwa w zakresie opieki zdrowotnej.
3. Uwzględnienie potrzeb młodych rodzin, zmiana preferencji życiowych, zmiana modelu życia, obyczajów, preferencji komunikacyjnych, rekreacji i wypoczynku.
4. Udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla potrzeb młodego społeczeństwa.

Pobierz uwagi w postaci pliku tekstowego tutaj>>

Więcej informacji na temat procesu uzgadniania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska dostępne na stronie: http://www.gdansk.pl/bip/architektura,1209,6571.html

Dodaj komentarz