Zgłoś Projekt do Budżetu Obywatelskiego 2017 – Zostało Tylko Kilka Dni!

planszaTramwaj-01

W tym roku dla Olszynki kwota do rozdysponowania to 138 tys. zł. Zachęcamy do zgłaszania projektów.

Zasady:

 1. Podstawą budżetu obywatelskiego są wnioski złożone przez mieszkańców Gdańska. Wnioski zawierają propozycję inwestycji czy działań, które według gdańszczan należy zrealizować by poprawić komfort życia w dzielnicy lub całym mieście.
 2. Wnioski składać można na poziomie dzielnicowym i ogólnomiejskim. Kwoty dla poszczególnych dzielnic i pula środków ogólnomiejskich można sprawdzić na stronie: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
 3. W konsultacjach społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku” mogą wziąć udział mieszkańcy zameldowani na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku, bądź wpisani do stałego rejestru wyborców, którzy do dnia 1 kwietnia 2016 r. ukończyli 16 lat.

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?

 1. Należy zarejestrować się w systemie elektronicznym naboru wniosków.
 2. Na podany adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny, który aktywuje konto w systemie.
 3. Po zalogowaniu się należy wypełnić formularze wniosku.
 4. Wypełniony formularz należy wydrukować. Wydrukowany formularz zawiera także wykaz osób popierających wniosek – należy zebrać podpisy co najmniej 15 osób popierających projekt. Dla projektów dzielnicowych muszą to być mieszkańcy dzielnicy, której dotyczy wniosek.
 5. Po zebraniu podpisów mieszkańców popierających projekt przekaż wypełniony i wydrukowany formularz (wraz z podpisami mieszkańców) w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r. w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców lub prześlij w wyznaczonym terminie na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Decyduje data wpływu do Urzędu. Ostatnim dniem składania wniosku w Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów 74 jest dzień 30 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00. Można też przesłać wniosek pocztą – decydują data stempla pocztowego.
 6. Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

JAKIE PROJEKTY MOŻNA ZŁOŻYĆ?

 • projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (czyli w 2017 roku)
 • należeć do zadań własnych gminy lub powiatu
 • być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z prawem może wydatkować środki publiczne (w przypadku inwestycji)
 • mieścić się w kwotach przewidzianych na projekty w dzielnicy lub projekty ogólnomiejskie.

Ważne!

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są: projekty dotyczące budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty oraz budynków będących własnością miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna; a także projekty polegające na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.

CO DZIEJE SIĘ Z PROJEKTAMI PO ZŁOŻENIU?

Wszystkie złożone projekty zostaną poddane analizie i ocenie pod kątem wykonalności, której dokonają pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek miejskich. W przypadku konieczności naniesienia poprawek wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Nad formalno-prawną stroną weryfikacji czuwa Zespół Konsultacyjny.

Projekty, które przejdą pozytywnie weryfikację zostaną wpisane do „Bazy Projektów Dzielnicowych” lub „Bazy Projektów Ogólnomiejskich” i poddane pod głosowanie. Projekty, które negatywnie zostaną ocenione podczas weryfikacji zostaną odrzucone.

GŁOSOWANIE

Głosowanie na projekty trwać będzie od 12 do 25 września 2016 r.

 • Głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 • Każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie pięć głosów na projekty dzielnicowe i jeden głos na projekty ogólnomiejskie ujęte w „Bazie Projektów Dzielnicowych” i „Bazie Projektów Ogólnomiejskich”.
 • Mieszkaniec na projekty dzielnicowe może głosować w dowolnej dzielnicy.
 • Głosami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć głosów jednemu projektowi jak i po jednym głosie na pięć propozycji.
 • Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 30 września 2016 r.

Szczegółowy regulamin konsultacji dostępny jest na stronie

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski